COVID-19

?Zasady bezpieczeństwa w związku z COVID-19?

Zasady wstępu do Costerina Park ? w okresie obowiązywania przepisów prawa lub wytycznych sanitarnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

  1. Wszystkie osoby wchodzące na teren Costerina Park mają obowiązek zapoznać się z niniejszymi Zasadami bezpieczeństwa w związku z COVID-19 i je przestrzegać.
  2. Wyjaśnia się, że Regulamin dla Costerina Park obowiązuje, z uwzględnieniem Zasad bezpieczeństwa w związku z COVID-19.
  3. Wyjaśnia się, że wstęp do Costerina Park, jak i korzystanie z poszczególnych atrakcji oraz infrastruktury Costerina Park dozwolone jest zasadach wynikających z obowiązujących na dany moment przepisów prawa, wytycznych i zaleceń właściwych ministerstw oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego (w tym indywidualnych decyzji/zaleceń inspektorów sanitarnych) ? właściwych dla Costerina Park.
  4. Z uwagi na to, że opisane w pkt. 3 powyżej wytyczne i zalecenia są (mogą być) na bieżąco publikowane i zmieniane przez właściwe instytucje państwowe, osoba mająca zamiar wejść do Costerina Park w danym dniu powinna dzień wcześniej zapoznać się z treścią informacji odnoszących się do wyżej opisanych zaleceń, wytycznych i obostrzeń (w przypadku, gdyby miała taki zamiar w dniu nabycia biletu wstępu ? to powinna to uczynić przed nabyciem biletu wstępu) i je przestrzegać. Costerina Park zobowiązuje się publikować na bieżąco informacje w przedmiocie zasad funkcjonowania Costerina Park i korzystania ze świadczonych przez Costerina Park usług.
  5. Z uwagi na stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 ustala się, że zakaz wstępu do Costerina Park mają osoby podlegające ? zgodnie z przepisami prawa ? izolacji, obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu, w tym osoby będące zakażone wirusem SARS-CoV-2, osoby podejrzane o zakażenie wirusem SARS-COV-2 oraz osoby mające styczność z powyższymi osobami w okresie wskazanym w przepisach prawa.
  6. Z uwagi na powyższe, wejście do Costerina Park przez daną osobę stanowi jej oświadczenie, zgodnie z jej najlepszą wiedzą, o braku zagrożenia z jej strony dla zdrowia lub życia innych osób w związku z wirusem SARS-CoV-2 (w przypadku dziecka poniżej 18 r.ż. ? odpowiada za nie sprawująca opiekę pełnoletnia osoba zobowiązana do nadzoru nad tym dzieckiem).
  7. Costerina Park w sposób przewidziany prawem, powyżej opisanymi zaleceniami i wytycznymi oraz zawartą umową z osobą przebywającą na terenie Costerina Park, będzie uprawniony do weryfikacji i realizacji Zasad bezpieczeństwa w związku z COVID-19. Brak zgody ze Strony klienta na powyższą weryfikację, o ile będzie ona w świetle przepisów prawa wymagała zgody klienta, uzasadniać może ? przez wzgląd na ochronę zdrowia pozostałych osób ? odmowę świadczenia usługi przez Costerina Park (odmowę wstępu do Costerina Park lub wyproszenie z jego terenu). Odmowa świadczenia usługi przez Costerina Park możliwa jest również w uzasadnionym przypadku polegającym na spostrzeżeniu niepokojących objawów sugerujących zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (koronawirusem), chyba że w sposób przewidziany prawem zostanie wyjaśnione, że objawy te nie są związane z wyżej opisanym wirusem.
  8. Costerina Park wyjaśnia, że obowiązek zakrywania ust i nosa, jak i zachowania stosownego dystansu społecznego ? obowiązuje na zasadach wynikających z obowiązujących w danym momencie przepisów, w tym rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
  9. Wyjaśnia się, że w okresie obowiązywania niniejszych zasad, z uwagi na obowiązujące w danym momencie wymogi sanitarne ? o których mowa powyżej, może wystąpić dłuższy czas oczekiwania na dostęp do poszczególnych urządzeń/atrakcji Costerina Park. W takiej sytuacji kolejki do danego urządzenia/atrakcji mogą wymagać dłuższego oczekiwania lub dane urządzenie/ atrakcja może być wyłączona z użytku.
  10. Niniejsze Zasady bezpieczeństwa w związku z COVID-19 obowiązują od 1.05.2021 r. do odwołania.

Zainteresowała Cię nasza oferta?
Zadzwoń i dowiedz się więcej!