Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Costerina Park Sp. z o.o.

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies strony www.costerinapark.pl, zwana dalej Stroną internetową, określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies oraz innych technologii takich jak: Google Analitycs, Google Adwords, Facebook Pixel w związku z korzystaniem przez Użytkowników ze Strony internetowej.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Administrator wyjaśnia, iż dane Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, w tym: 

 • przepisami RODO;
 • przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 • przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;
 • przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

 • 1

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Administrator ? Costerina Park Sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie, przy ul. Dworcowej nr 8D; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000890783, NIP 5911712222, REGON 388474817.

Pozostałe dane kontaktowe:

 e-mail: info@costerinapark.pl

tel.: 507 350 524

Strona internetowa ? serwis dostępny pod adresem https://www.costerinapark.pl/

Serwis zewnętrzny ? serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców współpracujących z Administratorem;

Użytkownik ? każdy podmiot, który przegląda zawartość Strony internetowej;

RODO ? Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Urządzenie ? elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu;

Cookies (ciasteczka) ? dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika;

Dane osobowe ? oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (?osobie, której dane dotyczą?); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

Przetwarzanie ? oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

Ograniczenie przetwarzania ? oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania;

Profilowanie ? oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;

Zgoda ? zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;

Naruszenie ochrony danych osobowych ? oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;

Pseudonimizacja ? oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;

Anonimizacja ? to nieodwracalny proces operacji na danych, który niszczy / nadpisuje “dane osobowe” uniemożliwiając identyfikację, lub powiązanie danego rekordu z konkretnym użytkownikiem lub osobą fizyczną.

 • 2

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu RODO jest Costerina Park Sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie, przy ul. Dworcowej nr 8D; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000890783, NIP 5911712222, REGON 388474817 [dalej Administrator].
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa w następujących, odpowiednich celach, w zależności od tego z jakiej funkcjonalności Strony internetowej lub z jakiej usługi korzysta lub korzystała dana osoba, której dane dotyczą:
  1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów):
 • przedstawienie  oferty;
 • udzielenie odpowiedzi na zgłoszenie przesłane przez Użytkownika za pośrednictwem zamieszczonego na naszej stronie formularza kontaktowego oraz w celu przedstawienia oferty handlowej;
 • organizowania i przeprowadzenia szkolenia
 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);
 • w celu skorzystania z funkcjonalności Strony internetowej;
 • w celu zawarcia umowy na odległość z Administratorem lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na odległość z Administratorem; złożeniem zamówienia/ rezerwacji;
 • w celu wykonania i realizacji umowy oraz w celu kontaktowania się z Użytkownikiem w związku z realizacją zamówienia/ rezerwacji;
 • podjęcia i prowadzeniu współpracy w zakresie usług i produktów świadczonych przez Costerina Park Sp. z o.o.;
 • zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia;
 1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);
 • w celach księgowych i podatkowych;
 • w celach statystycznych i archiwalnych;
 • w celu wypełnienia zobowiązań reklamacyjnych, w tym rozpatrywania skarg i reklamacji dotyczących zawartych za pośrednictwem Strony internetowej umów;
 • w celu przekazania informacji na żądanie organu państwowego na podstawie przepisów szczególnych, np. policja, prokuratura, sąd;
 • w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i zatrudnienia;
 1. art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią);
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób, których dane dotyczą;
 • w celu dopełnienia obowiązku rozliczalności wynikającego z RODO;
 • w celach analitycznych, tj. optymalizacji i lepszego doboru oferowanych usług/ produktów na podstawie informacji przekazanych przez Użytkowników, zainteresowania Użytkowników;
 • w celu oferowania Użytkownikom: usługi i produktów Administratora lub usług i produktów podmiotów/ osób współpracujących z Administratorem (marketing);
 • w celu weryfikacji jakości i standardu świadczonych usług i produktów przez Administratora.

 

 1. Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail oraz inne dane przekazane przez Użytkownika. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie internetowej, w szczególności formularza rezerwacji oraz czatu.
 2. Podane dane osobowe będą podlegały profilowaniu, które ma na celu dopasowanie i zaproponowanie nowych usług. Każdorazowo przed podjęciem decyzji w tym przedmiocie dane osobowe będą weryfikowane przez pracownika bądź współpracownika Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych w niniejszej Polityce celów. 
 • 3

Udostępnianie danych

Dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom odbiorców:

 1. dostawcom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe podlegają poleceniom Administratora, co do celów i sposobów przetwarzania danych (występują w charakterze podmiotów przetwarzających): rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, firmy IT;
 2. osobom upoważnionym przez Administratora ? pracownicy i współpracownicy, w tym podmioty zajmujące się profesjonalną obsługą prawną, którzy mogą mieć dostęp do danych w związku z wykonywanymi obowiązkami;
 3. podmiotom świadczącym usługi marketingowe;
 4. operatorom pocztowym lub firmom kurierskim w związku z realizacją umowy;
 5. uprawnionym organom państwowym, które zwrócą się do Administratora o udostępnienie danych.
 • 4

Przekazanie danych do państw trzecich

Przez państwa trzecie należy rozumieć państwa spoza obszaru Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Costerina Park Sp. z o.o. przekaże dane osobowe do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, jeżeli okaże się to niezbędne do wykonania umowy. Costerina Park Sp. z o.o. zapewni odpowiednie zabezpieczenia tych danych osobowych.

 • 5

Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to potrzebne do realizacji celów opisanych powyżej ? w tym prawidłowego funkcjonowania działalności Administratora, przy uwzględnieniu terminów przedawnienia roszczeń oraz okresu uzasadnionego koniecznością przechowywania dokumentów przewidzianych przepisami prawa. Dane będą przechowywane w następujący sposób:
  1. dane zawarta w umowach, załącznikach do umów, zleceniach, rezerwacjach, zamówieniach, pełnomocnictwach będą przechowywane do 6 miesięcy po upływie okresu przedawnienia;
  2. dane przekazywane w formularzach udostępnionych na Stronie internetowej do 3 lat;
  3. dane zawarte w dokumentach związanych z reklamacją lub rękojmią będą przechowywane przez okres 2 lat po upływie okresu reklamacji lub rękojmi, ewentualnie do czasu upływu terminu wskazane w lit. a ? w zależności, których z tych terminów upłynie jako pierwszy;
  4. dane pozyskane na podstawie zgody do celów marketingowych ? przechowywane będą do czasu nie wycofania udzielonej zgody lub w przypadku konieczności przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora ? do czasu wniesienia sprzeciwu lub równoważnego oświadczenia; chyba że przepisy prawa uzasadniają dalsze przechowywanie danych osobowych mimo złożenia sprzeciwu lub równoważnego oświadczenia.

 

 • 6

Prawa użytkownika

 1. Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w Informacjach ogólnych, w tym w szczególności :

 

 1. prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych; niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub / oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych; kwestionowania prawidłowość danych osobowych; prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych; prawo do przeniesienia danych osobowych ? każde realizowane na żądanie złożone do Administratora;
 2. prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora. Administrator zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji żądania usunięcia danych w celu ochrony prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. w gdy Użytkownik dopuścił się naruszenia Regulaminu czy dane zostały pozyskane wskutek prowadzonej korespondencji).
 3. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora ? Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 1. Użytkownik ma prawo do cofnięcia swojej zgody w każdej chwili, jeśli Użytkownik uprzednio wyraził taką zgodę, z zastrzeżeniem pozostałych zapisów przedmiotowej Polityki Prywatności.
 2. W celu realizacji swoich praw Użytkownik powinien skierować odpowiednie żądanie na adres: info@costerinapark.pl. 
 • 7

Gromadzone informacje

 1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP Użytkownika, datę i czas logowania do serwera, informacje o używanej przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies(tzw. ciasteczka), a także mogą być zapisywane w logach serwera.
 2. Dane zapisane w logach serwera nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi podmiotami korzystającymi ze Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą do administrowania Stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniania nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 • 8

Pliki Cookies

 1. Pliki cookies(tzw. ciasteczka) to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia(np. laptop, smartfon, tablet) Użytkownika podczas przeglądania Strony internetowej. Pliki cookies zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz śledzenie preferencji Użytkownika.
 2. Rodzaje plików cookies:
 1. Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu;
 2. Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych. Skrypty Serwisów zewnętrznych, które mogą umieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika zostały świadomie umieszczone w Serwisie poprzez skrypty i usługi udostępnione i zainstalowane w Serwisie;
 3. Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika;
 4. Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookies po zakończeniu sesji Urządzenia;
 1. Użytkownik może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www. W takiej sytuacji korzystanie ze Strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione.
 2. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Administratora na jego urządzeniu Użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika.
 3. Użytkownik może usunąć istniejące pliki cookies z urządzenia, korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub skorzystania z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 • 9

Cele do których wykorzystywane są pliki Cookies

 1. Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu.
 2. Personalizacja Serwisu dla Użytkowników.
 3. Umożliwienie Logowania do serwisu.
 4. Marketing, remarketing w serwisach zewnętrznych.
 5. Usługi serwowania reklam.
 6. Usługi afiliacyjne.
 7. Prowadzenie statystyk (Użytkowników, ilości odwiedzin, rodzajów urządzeń, łącze itp.).
 8. Serwowanie usług multimedialnych.
 9. Świadczenie usług społecznościowych.
 • 10

Google Analytics

 • Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (?Google?). Google Analytics używa ?plików cookies? (o których mowa powyżej) w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez ?pliki cookie? na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.
 • Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkowników, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn, oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z ?plików cookies? wybierając w przeglądarce ustawienia, o których mowa powyżej.
 • Korzystając z niniejszej witryny internetowej, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google, jego danych osobowych w sposób i w celach określonych powyżej.

 

 • 11

Postanowienia końcowe

 1. W niniejszym dokumencie mogą nastąpić zmiany, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej Strony internetowej. Wszelkie zmiany będą komunikowane Użytkownikom niezwłocznie w sposób widoczny i zrozumiały.
 2. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące Polityki prywatności i plików cookies prosimy kierować na adres: info@costerinapark.pl.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności bez konieczności informowania o tym Użytkowników w zakresie stosowania i wykorzystywania danych anonimowych lub stosowania plików Cookies.
 4. Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności będą publikowane na tej podstronie Serwisu.
 5. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji.

 

Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie od dnia 1.05.2021 r.

 

Zainteresowała Cię nasza oferta?
Zadzwoń i dowiedz się więcej!