Regulamin

REGULAMIN
RODZINNEGO CENTRUM ROZRYWKI ? COSTERINA PARK
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Obiektem wraz z terenem dysponuje i zarządza Costerina Park Sp. z o.o. [dalej również zwana
Spółką] ? ul. Dworcowa, nr 8D, 83-400 Kościerzyna, NIP: 5911712222 REGON: 388474817
KRS: 0000890783, email: info@costerinapark.pl, tel.: 507 350 524.
2. Wszystkie osoby wchodzące na teren Costerina Park mają obowiązek zapoznać się z niniejszym
Regulaminem przed wejściem do Costerina Park i przestrzegać jego postanowień.
II. ZASADY WSTĘPU NA TEREN COSTERINA PARK
1. Prawo wstępu do Costerina Park ? w dniach i godzinach jego otwarcia ? mają osoby, które posiadają
ważny bilet wstępu, zaproszenia imienne lub specjalny bezpłatny bilet – voucher (dalej jako: ?bilet
wstępu?). Rodzaje biletów wstępu i krąg osób uprawnionych do korzystania z poszczególnych
rodzajów biletów (zasady sprzedaży tychże biletów) są każdorazowo publikowany na stronie internetowej:
https://costerinapark.pl/cennik/ oraz umieszczane przed punktami kasowymi przy wejściu do Costerina Park.
Ceny biletów wstępu określa cennik lub indywidualnie sporządzona umowa.
2. Costerina Park zastrzega jednocześnie, iż w celu zakupu lub skorzystania z danego biletu koniecznym
będzie przedstawienie stosownego dokumentu ze zdjęciem (chyba, że z okoliczności faktycznych
niewątpliwie wynika zasadność zakupu lub skorzystania z takiego rodzaju biletu), potwierdzającego
zasadność zakupu lub skorzystania z danego biletu. Przykładowe dokumenty dla danej kategorii
biletów znajdują się w cenniku. Zasady sprzedaży określonych biletów (np. objętych promocjami)
mogą zawierać dodatkowe uwarunkowania, zawarte w aktualnie obowiązującym cenniku. Cennik
dostępny jest zarówno na stronie internetowej Costerina Park jak i przed kasami w Costerina Park.
3. Bilet wstępu lub zaproszenie imienne uprawnia do korzystania ze wszystkich dostępnych urządzeń i
atrakcji przez cały okres przebywania na terenie Costerina Park, o ile w cenniku lub na stronie Costerina
Park nie zastrzeżono, iż dane urządzenie i atrakcja wymaga dodatkowej opłaty lub rezerwacji.
4. Bilet wstępu do Costerina Park jest ważny przez oznaczony na nim okres, a w przypadku braku takiego
oznaczenia przez okres trzydziestu dni od momentu jego wydania (zakupu w kasie biletowej), nie
dłużej niż do ostatniego dnia otwarcia Costerina Park w danym sezonie, w którym bilet wstępu został
zakupiony ? w godzinach i dniach otwarcia Costerina Park.
5. Bilet wstępu uprawnia do jednorazowego skorzystania ze wstępu do Parku Rozrywki, chyba że
na bilecie wstępu inaczej zaznaczono.
6. Bilety grupowe są przeznaczone wyłącznie dla zorganizowanych, co najmniej piętnastoosobowych
grup obejmujących dzieci. Biletów grupowych nie można wykorzystać indywidualnie. Nabycie biletów
grupowych uwarunkowane jest wcześniejszą, co najmniej dwudniową, ich rezerwacją przed
przyjazdem grupy (rezerwacji należy dokonywać za pośrednictwem maila: park@costerinapark.pl).
Potwierdzeniem rezerwacji jest uiszczenie zadatku w wysokości 30% wartości rezerwacji do dnia określonego przez Costerina Park.
Końcowa kwota jest rozliczana najpóźniej podczas organizowanych zajęć, według rzeczywistej ilości uczestników.
7. Po wejściu na teren Costerina Park na podstawie Biletu wstępu, jest możliwe jego opuszczenie i
ponowne wejście na teren Costerina Park, tylko w tym samym dniu otwarcia Costerina Park, przy czym
wymagane jest posiadanie ważnego Biletu wstępu (i/lub właściwej opaski i/lub innej formy przepustki).
8. Zabrania się przekazywania biletu wstępu po wejściu do Costerina Park osobie trzeciej celem wejścia
przez tę osobę do Costerina Park na podstawie przekazanego jej biletu, który został uprzednio
wykorzystany do wejścia do Costerina Park. Taki bilet nie uprawnia osoby trzeciej do wstępu do Costerina Park.
9. Użytkownik może dokonać rezerwacji biletów za pośrednictwem strony
internetowej www.costerinapark.pl
10. Park prowadzi sprzedaż internetową biletów wstępu za pośrednictwem strony
internetowej www.costerinapark.pl przez którą Użytkownicy składają zamówienia.
11. Składając zamówienie i uiszczając stosowną opłatę Użytkownik nabywa prawo
do skorzystania z usług Parku w określonym w treści biletu terminie.
12. Składając zamówienie za pośrednictwem strony internetowej Użytkownik zobowiązany jest do dokonania wyboru daty i godziny wejścia na teren Parku, rodzaju i ilości biletów, sposobu płatności za bilety oraz zapoznania się i zaakceptować warunków Regulaminu, co stanowi warunek konieczny dla realizacji zamówienia.
13. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia
za pośrednictwem poczty e-mail na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej.
14. Cena zakupu biletu jest wiążąca według chwili złożenia zamówienia, a Użytkownik składając zamówienie zobowiązuje się do zapłaty za zamówione bilety.
15. Jedna osoba może jednorazowo dokonać zakupu dowolnej ilości biletów.
16. Park nie ponosi odpowiedzialności za niezłożenie zamówienia, niedostarczenie
potwierdzenia zamówienia lub niemożność dokonania zapłaty ceny spowodowane
błędnym lub niedokładnym adresem wskazanym przez Użytkownika, problemami z
siecią Internet lub innymi okolicznościami, na które Park nie ma wpływu.
17. Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta, kupującemu bilet wstępu nie przysługuje prawo do odstąpienia od
umowy zawartej na odległość.
18. Płatności można dokonać elektronicznie i są one realizowane przez Przelewy 24.
19. Reklamacje dotyczące płatności elektronicznych rozpatruje Przelewy 24, który
obsługuje wykonanie płatności.
20. W pozostałych przypadkach reklamacje rozpatruje Park w ciągu 14 dni
roboczych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego na piśmie.
III. ZASADY KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ/ATRAKCJI COSTERINA PARK
1. Dziecko do 18 roku życia przebywające na terenie Costerina Park powinno znajdować się pod
stałą opieką osoby pełnoletniej (np. prawnego opiekuna lub osoby upoważnionej przez niego w sposób
prawnie dozwolony; nauczyciela; trenera, itp.) zobowiązanej do nadzoru nad tym dzieckiem, przy
czym ta osoba sprawująca nadzór decyduje, czy dziecko korzystać będzie samodzielnie czy razem z tą
osobą z danej atrakcji/urządzenia zgodnie z warunkami korzystania z danej atrakcji/urządzenia.
2. Zasady korzystania z atrakcji i urządzeń określają regulaminy i informacje umieszczone przy
poszczególnych urządzeniach bądź wskazania i zasady przekazane przez pracowników obsługujących
daną atrakcję/urządzenie. Z urządzeń korzystać można tylko i wyłącznie za zgodą i w obecności
obsługi atrakcji/urządzenia, z wyłączeniem atrakcji i urządzeń oraz stref bezobsługowych. Obsługa ma
prawo ze względów bezpieczeństwa i w uzasadnionych obiektywnie przypadkach odmówić danej
osobie, w tym osobie niepełnoletniej, seniorowi, osobie niepełnosprawnej lub niesprawnej ruchowo
skorzystania z danej atrakcji/urządzenia, ze względu na jej bezpieczeństwo lub bezpieczeństwo osób
przebywających w pobliżu.
3. Przy uwzględnieniu pozostałych postanowień Regulaminu każda osoba przebywająca na terenie
Costerina Park podejmuje samodzielną decyzję o korzystaniu z danej atrakcji/urządzenia dostępnego
w Costerina Park przy uwzględnieniu swoich (a jeżeli jest osobą zobowiązaną do nadzoru nad
dzieckiem ? to dziecka) umiejętności, możliwości, stanu zdrowia oraz aktualnego przygotowania
organizmu do ewentualnego wysiłku, jak i wynikających z powyższego ewentualnych ograniczeń,
zagrożeń lub ryzyka. Korzystać z atrakcji/urządzeń można tylko w obuwiu dobrze trzymającym się
stopy, przy czym zaleca się, aby korzystać z atrakcji/urządzeń w obuwiu sportowym, chyba że
regulamin danej atrakcji/urządzenia stanowi inaczej.
4. W weekendy i pogodne dni należy liczyć się z dużą frekwencją w Costerina Park, a co za tym idzie
również z dłuższym czasem oczekiwania na dostęp do poszczególnych urządzeń/ atrakcji ? w takiej
sytuacji kolejki do danego urządzenia/atrakcji mogą wymagać dłuższego oczekiwania.
5. Urządzenia/atrakcje ? których prawidłowe i bezpieczne działanie jest uzależnione od warunków
atmosferycznych ? są uruchamiane oraz są dostępne dla osób przebywających w Costerina Park
wyłącznie w warunkach atmosferycznych (pogodowych) umożliwiających bezpieczne korzystanie z
urządzeń/atrakcji. W warunkach uniemożliwiających bezpieczne korzystanie z urządzeń/atrakcji (tj.
burza, wichura, ulewny deszcz, grad, trzęsienie ziemi, wyładowania atmosferyczne i inne tego typu
zjawiska atmosferyczne) urządzenia/atrakcje są niedostępne, przy czym do dyspozycji pozostają
atrakcje/urządzenia Costerina Park, których prawidłowe i bezpieczne działanie nie jest uzależnione od
warunków atmosferycznych.
6. Informacje o urządzeniach/atrakcjach, które w danym momencie nie są dostępne są każdorazowo
dostępne w Kasie lub Biurze Costerina Park.
IV. ZASADY PRZEBYWANIA NA TERENIE COSTERINA PARK
1. Na terenie Costerina Park zabrania się:
a. palenia tytoniu, z wyłączeniem specjalnie oznakowanych i przeznaczonych do tego miejsc;
b. wnoszenia lub posiadania ? broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów
wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów łatwopalnych, narkotyków, środków
odurzających, substancji psychotropowych, tzw. ?dopalaczy? oraz innych przedmiotów mogących
spowodować zagrożenia dla życia lub zdrowia osób przebywających na terenie Costerina Park;
c. wnoszenia i spożywania wszelkiego rodzaju napojów alkoholowych zakupionych poza terenem
Costerina Park, z zastrzeżeniem indywidualnych uzgodnień poczynionych z Costerina Park;
d. spożywania napojów alkoholowych zakupionych na terenie Costerina Park w miejscach do tego
nieprzeznaczonych;
e. wejścia na teren Costerina Park pod wpływem alkoholu lub pod wpływem jakichkolwiek innych
substancji lub środków odurzających, w tym korzystania z jakichkolwiek atrakcji/ urządzeń pod
wpływem alkoholu lub pod wpływem jakichkolwiek innych substancji lub środków odurzających;
f. wynoszenia poza teren Costerina Park jakichkolwiek przedmiotów będących własnością Costerina Park;
g. zanieczyszczania lub zaśmiecania Costerina Park;
h. naruszania lub niszczenia przedmiotów należących do Costerina Park albo innych osób;
i. wchodzenia do pomieszczeń lub części pomieszczeń nie przeznaczonych dla osób
nieuprawnionych, jak i poruszania się po terenie Costerina Park poza wyznaczonymi do
komunikacji miejscami;
j. sprzedawania, reklamowania, akwizycji lub przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody
właściciela Costerina Park;
k. naklejania nalepek na terenie parku lub malowania po ścianach;
l. niszczenia zieleni, w tym wchodzenia na tereny zielone, chyba że dany teren jest wyraźnie
oznaczony jako przeznaczony do użytku;
m. wchodzenia: za ogrodzenia lub krawężniki oddzielające miejsca wyznaczone do komunikacji po
Costerina Park od terenów zielonych lub wyłączonych spod korzystania; na dekoracje znajdujące
się na terenie Costerina Park, jak i zakazane jest korzystanie z nich, oraz innych przedmiotów nie
stanowiących atrakcji lub urządzeń Costerina Park zgodnie z mapą Costerina Park, dostępną przed
wejściem do Parku Rozrywki oraz na stronie, chyba że przy danym przedmiocie postanowiono inaczej;
n. wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psa asystującego osobie niepełnosprawnej (tj. pies
przewodnik osoby niewidomej lub niedowidzącej; pies asystent osoby niepełnosprawnej ruchowo;
pies sygnalizujący osoby głuchej lub niedosłyszącej; pies sygnalizujący atak choroby (np. epilepsji,
chorób serca)) na zasadach określonych w art. 20a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
o. jazdy na rowerze, rolkach, deskorolkach, wrotkach, hulajnogach lub innych podobnych
urządzeniach w miejscach do tego nie przeznaczonych (nie dotyczy personelu oraz osób
upoważnionych) i wnoszenia na teren obiektu takich rzeczy;
p. jakichkolwiek zachowań dyskryminujących pozostałych osób przebywających na terenie Costerina Park;
q. wykonywania ? nad terenem należącym do Właściciela Costerina Park ? lotów dronów, oraz
innych bezzałogowych statków powietrznych lub innych tożsamych czynności.
2. Do Costerina Park nie zostaną wpuszczone osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków,
środków psychotropowych lub innych substancji odurzających, zachowujące się agresywnie,
posiadające przedmioty wymienione w ust. 1 cz. IV. Regulaminu, oraz wobec których wcześniej została
orzeczona kara zakazu wstępu do Costerina Park. Terminowy zakaz wejścia do Costerina Park może
zostać nałożony przez podmiot zarządzający Costerina Park, w przypadku uzasadnionym
bezpieczeństwem pozostałych osób przebywających na terenie Costerina Park, wobec osoby, która w
rażący sposób naruszyła Regulamin Costerina Park lub przepisy prawa na terenie Costerina Park.
3. Pracownik, w tym pracownik ochrony:
a. ma prawo ująć osobę, która stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a
także chronionego mienia, do czasu przyjazdu Policji na miejsce zdarzenia;
b. może wpuścić osobę do Costerina Park, co do której istniały podejrzenia, że posiada lub wnosi
przedmioty, o których mowa w ust. 1 cz. IV Regulaminu po uprzednim przeglądnięciu rzeczy osoby,
która wyraziła na to zgodę.
4. Osoby wchodzące na teren Parku Rozrywki proszone są o nie pozostawianie swoich rzeczy/ bagaży w
miejscach do tego nieprzeznaczonych.
5. Z uwagi na względy bezpieczeństwa oraz zakazy wnoszenia przedmiotów określonych w ust. 1 cz. IV
Regulaminu na teren Costerina Park, osoba wchodząca na teren Costerina Park na polecenie
pracownika, w tym pracownika ochrony, w przypadku uzasadnionego podejrzenia wniesienia
przedmiotów niedozwolonych lub z innych względów bezpieczeństwa, powinna poddać się
dobrowolnie kontroli bagażu, który zabiera ze sobą do Costerina Park. Naruszenie tego postanowienia,
jak i stwierdzenie naruszenia względów bezpieczeństwa czy wniesienie na teren Costerina Park
przedmiotów niedozwolonych, uzasadnia odmowę dalszego świadczenia usług przez Costerina Park
oraz natychmiastowe wyproszenie takiej osoby z terenu Costerina Park.
6. Osoby zakłócające porządek publiczny lub naruszające swoim zachowaniem niniejszy Regulamin
Costerina Park lub ogólnie przyjęte normy zachowania, będą wypraszane z terenu Costerina Park bądź
w zakresie dozwolonym prawem, ujęte w celu niezwłocznego oddania tych osób w ręce Policji.
7. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych w Costerina Park lub na jego terenie, a także na terenie
parkingu Costerina Park, popełnienia wykroczenia lub przestępstwa, naruszenia zasad bezpieczeństwa
? pracownicy, w tym pracownicy ochrony, w zakresie i sytuacjach dozwolonych prawem, mają prawo
ująć sprawcę w celu niezwłocznego oddania tej osoby Policji.
V. REKLAMACJE
1. Reklamacje prosimy zgłaszać w Biurze Costerina Park lub drogą elektroniczną na adres:
info@costerinapark.pl.
2. Złożenie reklamacji nie wymaga sporządzenia jej na dedykowanym formularzu. Celem jednak
prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, zwracamy się o: przedstawienie dowodu potwierdzającego
zakup reklamowanej rzeczy/biletu wstępu, złożenie oświadczenia (żądania) z opisem reklamacji, a w
przypadku reklamacji rzeczy dodatkowo o jej dostarczenie, na adres Costerina Park.
3. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana reklamującemu w formie pisemnej lub
elektronicznej (wiadomość e-mail) na wskazane przez reklamującego dane kontaktowe w terminie 30
dni od daty otrzymania reklamacji przez Costerina Park (w przypadku umów sprzedaży rzeczy termin
ten wynosi 14 dni).
4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, w zależności od żądania reklamującego, towar
zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy, cena zostanie obniżona, a w przypadku odstąpienia od
umowy środki pieniężne zostaną zwrócone.
VI. ZASADY PONOSZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Osoba przebywająca w Costerina Park ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody i
zniszczenia mienia powstałe z jej winy bądź osób przebywających pod jej opieką.
2. Costerina Park nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności materialnej za rzeczy zgubione lub
pozostawione w Costerina Park, jak również w jego otoczeniu, lub w innych miejscach przylegających
do terenu Costerina Park.
3. Rzeczy zgubione lub pozostawione w Costerina Park, w przypadku ich znalezienia przez pracownika
Costerina Park lub oddania przez osobę trzecią do Biura Costerina Park można odebrać w Biurze
Costerina Park w ciągu 7 dni od dnia zagubienia.
4. Costerina Park nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek siły wyższej, sił natury,
warunków atmosferycznych, wyłącznej winy poszkodowanego lub osoby trzeciej.
5. Costerina Park nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie przerwy w dostawie prądu,
gazu, wody lub innych mediów, jak również za wszelkie niedogodności jakie wynikną z tego tytułu, a
których powstanie nie było zależne od działania bądź zaniechania Costerina Park.
6. Costerina Park dołoży staranności, aby wszystkie urządzenia/atrakcje były dostępne w danym dniu
korzystania z nich. Ewentualne przerwy w działaniu poszczególnych urządzeń spowodowane mogą być
koniecznością podjęcia działań w celu zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego korzystania z
urządzeń/atrakcji w Costerina Park lub czynnikami od Costerina Park niezależnymi (np. warunki
atmosferyczne, w których korzystanie z danego rodzaju urządzenia/atrakcji może być niebezpieczne
dla korzystających) ? przy czym do dyspozycji pozostają pozostałe atrakcje/urządzenia Costerina Park,
których prawidłowe i bezpieczne działanie nie jest uzależnione od wyżej opisanych okoliczności.
VII. MONITORING
1. W Costerina Park, jak i na terenie przyległym należącym do Costerina Park znajduje się system
monitoringu.
2. Osoby wchodzące na teren Costerina Park mają tego świadomość i wyrażają zgodę na monitoring.
3. Osoby wchodzące na teren Costerina Park wyrażają zgodę (a w przypadkach przewidzianych prawem ?
udziela ją właściwa osoba uprawniona, np. przedstawiciel ustawowy) na nieodpłatne wykorzystanie i
rozpowszechnianie ich wizerunku, zarejestrowanego podczas pobytu w Costerina Park dla celów
marketingowych (art. 81 prawa autorskiego). Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez
ograniczeń terytorialnych. Zgoda obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez osoby trzecie
w ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania materiałów marketingowych, zdjęć, reportaży,
filmów promocyjnych, teledysków, programów telewizyjnych i transmisji audio-wizualnych oraz
informacji dotyczących wydarzeń i imprez odbywających się na terenie Costerina Park, w tym w sieci
Internet, na stronie internetowej Costerina Park i na portalach społecznościowych.
4. Zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2 prawa autorskiego zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku
osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak m.in. zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.
VIII. PIERWSZA POMOC ? WYPADKI I ZDARZENIA MEDYCZNE
1. W przypadku doznania jakiegokolwiek urazu lub obrażenia ciała, bez względu na jego charakter
należy NIEZWŁOCZNIE udać się do Punktu Medycznego i/lub powiadomić pracownika Costerina
Park celem uzyskania niezbędnej pomocy.
2. Punkt Medyczny znajduje się w Punkcie odbioru i dezynfekcji sprzętu.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Nad przestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu czuwa Właściciel Costerina Park, jego
kierownictwo, personel, obsługa oraz pracownicy ochrony. Osoby przebywające na terenie Costerina
Park mają bezwzględny obowiązek stosowania się do zaleceń wyżej opisanych osób ? mających na
celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie Costerina Park.
2. Costerina Park zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, jeżeli uzna
to za konieczne lub niezbędne do poprawy obsługi Costerina Park ? przy czym zmiany te odnosić się
będą do umów zawartych po wejściu w życie zmienionego Regulaminu.
3. W celu umieszczenia numeru NIP na paragonie w kasach Costerina Park, należy poinformować o tym
kasjera przed rozpoczęciem procedury sprzedaży. Procedura ta obejmuje zarówno zakup biletów
wstępu do Costerina Park jak i zakupów artykułów/towarów na terenie Costerina Park. Faktury VAT
wystawiane są do paragonów z numerem NIP od kwoty 450,00 zł brutto w Biurze Costerina Park lub
przesyłane mailowo po uprzednim złożeniu oryginału paragonu. W celu uzyskania dokumentu
elektronicznego należy przesłać zapytanie na adres: info@costerinapark.pl.
4. Regulacje odnoszące się do danych osobowych reguluje Polityka Prywatności Costerina Park.
5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1.05.2021 r. i obowiązuje względem umów zawartych od
wskazanego powyżej momentu.

Zainteresowała Cię nasza oferta?
Zadzwoń i dowiedz się więcej!